Darbo pasiūlymas

Įstaigos pavadinimas: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Pareigos: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  1,0 et.

Darbo vieta: Maironio g. 28a,  Kazlų Rūda, Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Reikalavimai: Aukštasis (universitetinis arba koleginis) pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.

Mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

Gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Funkcijos: Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą, planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese, prireikus dalyvauti  rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas, sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais, inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Darbo užmokestis: Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos 7,44 – 10,45.

Mėnesinis darbo užmokestis bruto nuo 1347iki 1891 Eur, neto nuo 912 iki 1218 Eur.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: Prašymas leisti dalyvauti atrankoje, išsilavinimo dokumentai, kvalifikacijos dokumentai, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas (pageidautina), buvusių darboviečių rekomendacijos (pageidautina).

Dokumentų priėmimo vieta: Kazio Griniaus gimnazijos raštinė

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 8 (343) 68029, 8 (343) 95280, el.p. rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt, pradine@kaziogriniausgimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas: 2022-06-09

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje atrinkti kandidatai informuojami telefonu.