Bibliotekos vedėja

Danutė Šimienė
Išsilavinimas – 1975 m. Rokiškio kultūros mokykla, bibliotekininkė.
Prisiartinęs prie knygų, niekad nerasi jų miegančių, paklaustos jos neslepia savo minčių, jei klysti, jos nebara, padaręs kvailystę, neišgirsi jų pašaipos…( Richard de Bury)

Biblioteka – informacijos ir moksleivių užimtumo centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia ir turtinga informacine bei technine baze, visapusiškai tenkinanti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos – informacijos centro misija:

Tenkinti kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario teisę gauti ir skleisti informaciją, panaudojant naujausias informacines technologijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokytojais, tenkinti individualaus mokymosi poreikius.

Tirti, analizuoti ir apibendrinti informacinius, kultūrinius ir skaitymo gimnazijos bendruomenės poreikius.

Bibliotekos funkcijos:

Gimnazijos biblioteka vykdo informacines ir edukacines funkcijas. Bibliotekoje: komplektuojamas, tvarkomas, saugomas ir populiarinamas fondas visose įmanomose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius; gimnazijos bendruomenės nariams teikiamos informacinės paslaugos, susijusios su ugdymo procesu, ugdomi mokinių informaciniai gebėjimai- ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius; teikiama pagalba mokytojams įgyvendinant ugdymo planus; gimnazijos bendruomenės nariai mokomi prasmingai naudotis informacinėmis technologijomis.

Neradote bibliotekoje reikalingų knygų? Pabandykite paieškoti šiuose tinklapiuose:

www.nemokamosknygos.lt
www.tekstai.lt
www.antologija.lt
www.biblioteka.mkp.emokykla.lt

Bibliotekos veikla ir teikiamos paslaugos:

 • Dalyvauja ugdymo procese, padeda mokiniams integruotis į informacinę visuomenę;
 • Padeda mokiniui savarankiškai mokytis remiantis supančia informacijos erdve;
 • Atnaujina knygų fondą, garantuoja galimybę gimnazijai įgyvendinti mokslo, didaktinius ir ugdymo tikslus;
 • Plečia mokinių akiratį, ugdo jų gabumus, kūrybines galias, skatina žinių troškimą, meilę knygai;
 • Komplektuoja ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslo populiariąją, metodinę literatūrą;
 • Rengia teminius informacinius aplankus;
 • Sudaro rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašus;
 • Teikia pagalbą mokiniams ir mokytojams ieškant informacijos projektiniams darbams atlikti;
 • Informacijos paieška pagal mokinių bei mokytojų užklausas;
 • Nuolatinis informavimas apie naujai gautus leidinius.
 • Individuali pagalba mokiniams renkantis literatūrą savarankiškam mokymuisi bibliotekoje;
 • Pagalba organizuojant renginius.
 • Teikiamos kopijavimo paslaugos.