Formaliojo švietimo programų vykdymas

Formaliojo švietimo programų vykdymas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V- 1049 patvirtintu Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo programos antrą dalį, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos antrą dalį ir vidurinio ugdymo programą.

Ugdymas gimnazijoje vyksta grupinio mokymosi forma ir pavienio mokymosi forma. Mokymas  įgyvendinamas kasdieninio bei savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu.

Mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais.

Mokiniams mokyti sudaromos atskiros klasės arba grupės.

Mokymosi apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne.

Į gimnaziją tęsti mokymosi ateina mokiniai iš visų Kazlų Rūdos savivaldybės pagrindinių mokyklų, su jomis palaikomi glaudūs ryšiai, vykdomi bendri projektai, organizuojami bendri renginiai.

Naujai atėjusiems mokiniams skiriamas trijų savaičių adaptacinis periodas, mokinių gebėjimai nevertinami pažymiais.

Gimnazija sudaro sąlygas specialiųjų poreikių vaikų, turinčių fizinę ar protinę negalią, ugdymui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka, mokiniams turintiems sveikatos sutrikimų pritaikomas ugdymo turinys.

Neformaliojo švietimo programų vykdymas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V- 554 patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, gimnazija vykdo mokinių neformalųjį švietimą.

Neformaliojo švietimo programų paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių poreikius ir galimybes, sudaro neformaliojo švietimo programas. Programas tvirtina Mokyklos direktorius.

Mokiniams ugdyti sudaromos atskiros grupės, kiekvienai ugdymo programai.

Mokymosi apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne.