Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Agnė Stankevičienė – visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Kontaktai:el. p. a.stankeviciene@marijampolesvsb.lt, tel: 8-693-00158

Išsilavinimas:

2011 LSMU Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2019 LSMU Visuomenės sveikatos magistro laipsnis, kryptis Veterinarinė maisto sauga.

Darbo laikas:

Ketvirtadienis 7.30 – 11.30 PP 12.00 – 16.00

Penktadienis 7.30 – 11.30 PP 12.00 – 13.00

(10 kabinetas I aukštas)

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

Vykdydami sveikatos priežiūrą mokyklose, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vadovaujasi sveikatos priežiūros organizavimo Marijampolės savivaldybėse tvarkos aprašu bei Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus patvirtintais pareiginiais nuostatais. Pagrindinės visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokyklose, funkcijos yra:

 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
 • mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
 • pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt.) paplitimo nustatymas;
 • dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • informacijos Marijampolės visuomenės sveikatos centrui teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
 • Marijampolės visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
 • pagalba organizuojant bei pravedant sporto renginius mokykloje;
 • Specialistas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatais, mokyklos, kurioje dirba, vidaus tvarkos taisyklėmis ir savo pareigybės aprašymu;
 • Specialistas dirba bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, kitais sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos ir kitų suinteresuotų tarnybų specialistais, teikia duomenis apie mokinių sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.

Sveikatos specialistės veiklos planas 2019-2020 m.m.

Sveikatos specialistė sataskaita už 2018-2019 m.m.