Mokinio taisyklės


PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus
gimnazijos direktoriaus
2019 m. birželio 25 d.
įsakymu Nr. V-4.9-169

KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS
MOKINIO TAISYKLĖS

1.Visi gimnazijos mokiniai turi teisę:
1.1.Gauti kokybiškas švietimo paslaugas.
1.2.Gauti nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą.
1.3.Pasirinkti dorinio ugdymo programą.
1.4.Pasirinkti dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo švietimo, projektų programas.
1.5.Dalyvauti popamokinėje bei projektinėje veikloje.
1.6.Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.
1.7.Trečioje gimnazijos klasėje susidaryti bei koreguoti individualų ugdymo planą.
1.8.Gauti psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą.
1.9.Gauti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas.
1.10.Atstovauti gimnazijai konferencijose, olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir kituose renginiuose.
1.11.Įstatymų numatyta tvarka ginti savo teises.

2.Mokiniai privalo:
2.1.Gerbti valstybės bei gimnazijos istoriją, simbolius, papročius ir tradicijas.
2.2.Pagarbiai bendrauti su mokytojais, gimnazijos bendruomenės nariais, savo bendramoksliais.
2.3.Laikytis ugdymo sutarties sąlygų.
2.4.Lankyti visas pamokas, atlikti mokytojų pateiktas užduotis ir namų darbus.
2.5.Turėti reikalingas ugdymui priemones.
2.6.Nevėluoti į pamokas.
2.7.Pamokų metu elgtis drausmingai, netrikdyti rimties, nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, išjungti jų garsinius signalus, mokytojui paprašius padėti juos į nurodytą vietą, vykdyti kitus mokytojo nurodymus.
2.8.Renginių metu elgtis drausmingai ir kultūringai (klausytis ir/ar stebėti programą, nereplikuoti ir nekomentuoti, nekelti triukšmo ir kitaip netrikdyti renginio eigos).
2.9.Laikytis higienos reikalavimų, vilkėti tvarkingus ir etikos normas atitinkančius drabužius.
2.10.Leisti visuomenės sveikatos specialistui patikrinti asmens higieną.
2.11.Palaikyti gimnazijoje švarą ir tvarką, tausoti inventorių, mokymo priemones, vadovėlius, taupyti elektros energiją ir vandenį.
2.12.Už padarytą žalą ir/ar sugadintus daiktus privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai).
2.13.Tinkamai elgtis pertraukų metu, bibliotekoje, maitinimo patalpoje bei visoje gimnazijos teritorijoje.
2.14.Užsiimti socialine-pilietine veikla.
2.15.Pasitikrinti sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.
2.16.Klasių vadovams pristatyti tėvų (globėjų, rūpintojų) gydymo ar kitų įstaigų išduotus raštiškus praleistų pamokų pateisinimus.
2.17.Patys rūpintis asmeninių daiktų sauga, nepalikti jų rūbinėse, persirengimo kambariuose, ant palangių ir kitur.
2.18.Rastus ar paliktus be priežiūros daiktus atnešti į raštinę.
2.19.Mokinys privalo dėvėti mokyklinę uniformą. Kiekvieną dieną – tamsiai mėlyną švarką su gimnazijos ženkliuku. Gimnazijos šventinių renginių metu, valstybinių švenčių minėjimo metu, konkursų, olimpiadų, įskaitų, egzaminų metu, atstovaujant bei reprezentuojant gimnaziją privaloma dėvėti: vaikinams – tamsiai mėlynas švarkas, balti marškiniai, kaklaraištis, gimnazijos ženkliukas; merginoms – tamsiai mėlynas švarkas, languotas sijonas, balta palaidinė, kaklaraištis, gimnazijos ženkliukas.
2.20.Reguliariai tikrinti elektroninio dienyno informaciją.
2.21.Nedelsiant informuoti gimnazijos darbuotojus apie gimnazijoje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.
2.22.Laikytis mokinio elgesio taisyklių, saugaus eismo bei gaisrinės saugos reikalavimų.

3.Mokiniams draudžiama:
3.1.Naudoti fizinę, psichologinę, moralinę prievartą.
3.2.Savavališkai pasišalinti iš pamokų.
3.3.Pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais.
3.4.Rūkyti gimnazijoje ir jos teritorijoje bei turėti tabako ir elektroninių cigarečių.
3.5.Vartoti, platinti ir atsinešti energetinius ir svaiginamuosius gėrimus, narkotines, toksines ir psichotropines medžiagas.
3.6.Naudoti pirotechnikos priemones, sprogstamąsias medžiagas, ašarinių dujų balionėlius, ginklus.
3.7.Gadinti gimnazijos inventorių, technines ir vaizdines priemones, vadovėlius.
3.8.Keiktis, vartoti necenzūrinius žodžius, triukšmauti.
3.9.Šiukšlinti gimnazijoje, jos teritorijoje ir kitose viešose vietose.
3.10.Žaisti azartinius žaidimus iš pinigų.

4.Už aktyvią visuomeninę veiklą ir pasiekimus moksle mokiniai skatinami:
4.1.Vieša padėka žodžiu.
4.2.Vieša padėka raštu.
4.3.Gimnazijos direktoriaus padėkos raštu.
4.4.Kultūrine-pažintine ekskursija.
4.5.Atminimo dovanomis.
4.6.Informacija apie labai gerai besimokančius mokinius, respublikos, regiono, savivaldybės olimpiadų, konkursų, festivalių, varžybų nugalėtojų ir prizininkus skelbiama gimnazijos tinklalapyje.

5.Už Darbo tvarkos taisyklių ir Mokinio taisyklių pažeidimus, jų nesilaikymą mokiniams drausminti taikomos šios priemonės:
5.1.Vieša pastaba žodžiu, įspėjimas.
5.2.Pastaba raštu elektroniniame dienyne.
5.3.Kartojantis netinkamam elgesiui, pildomas Mokinio netinkamo elgiasi fiksavimo lapas.
5.4.Tris kartus pasikartojus netinkamam elgesiui, pildomas drausmės pažeidimo aktas ir numatomos poveikio priemonės.
5.5.Svarstymas Vaiko gerovės komisijoje ar gimnazijos tarybos posėdyje.
5.6.Pašalinimas iš gimnazijos Direktoriaus įsakymu.

6.Baigiamosios nuostatos:
6.1.Šiose taisyklėse nenurodyti reikalavimai, kurių privalu laikytis ir su kuriais mokiniai supažindinami konkrečiose veiklose, yra pateikti atskiruose aprašuose, tvarkose ar kituose dokumentuose (priedai):
6.1.1.Mokymo sutartis.
6.1.2.Lankomumo gerinimo programa.
6.1.3.Mokinių saugaus elgesio taisyklės ekskursijų, išvykų metu.
6.1.4.Ugdymo planas.
6.1.5.Darbo tvarkos taisyklės.
6.2.Su mokinio elgesio taisyklėmis mokinius supažindina pasirašytinai klasės vadovas ar kitas gimnazijos direktoriaus įgaliotas asmuo.
6.3.Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant gimnazijos darbo organizavimą.
6.4.Taisyklės skelbiamos viešai (skelbimų lentoje ir gimnazijos internetinėje svetainėje).
________________