Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.:

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Kazlų Rūdos savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje bus atnaujintos ir modernizuotos laboratorijos, nupirktos priemonės STEAM  ugdymui (virtualios realybės įrankiai, interaktyvūs stalai ir kt.), technologijų kabinetą pasieks nauji darbastaliai, lazerinės medienos graviravimo-pjovimo staklės, 3D spausdintuvai ir kt. įranga. Įrengtos šiuolaikiškos mokytojų darbo vietos, pasitarimų-konferencijų kabinetas, bendrosios erdvės bus pritaikytos mokinių poilsiui ir aktyviam laisvalaikiui, saviraiškai, kūrybiškumui ugdyti.

Išskirtinis dėmesys skiriamas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui, todėl siekiama, kad naujai įrengtose erdvėse veiklos būtų organizuojamos taip, kad mokiniai būtų skatinami veikti kartu (nepriklausomai nuo negalios, poreikių ar pan.) – kartu užsiimtų fizine veikla, ruoštų pamokas, bendrautų, rengtų bendrus projektus.

Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus pradinėje mokykloje bus pastatyta daugiafunkcinė salė, kurioje vyks fizinio lavinimo pamokos, kultūrinės  ir neformalaus ugdymo veiklos. Mokiniai galės peržiūrėti vaizdo įrašus, filmus, pažaisti interaktyvioje žaidimų aikštelėje. Lauko muzikos instrumentų klasėse mokiniai ugdys kūrybiškumo kompetencijas.

Pedagoginių darbuotojų, vadovų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimas viena iš prioritetinių sričių. Pusė TŪM programai įgyventi suplanuotų lėšų bus skirta lyderystės ir kūrybiškumo  kompetencijų stiprinimui, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis Savivaldybės švietimo įstaigomis ir Kauno rajono Mokyklomis partnerėmis. Kazio Griniaus gimnazijoje bus įdiegtas inovatyvus mokyklos valdymo modelis LEAN, atlikti organizacijos mikroklimato tyrimai, sukurtos naujos neformalaus ugdymo programos vyresniųjų klasių mokiniams ir metodikos, algoritmai, kurie leis sutrumpinti laiką nuo įtarimo dėl švietimo pagalbos poreikio iki specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, kas užtikrintų savalaikę pagalbą SUP mokiniui.

Kazlų Rūdos savivaldybėje Tūkstantmečio mokyklų  programa siekiama pokyčių nukreiptų į veikiančių mokyklų stiprinimą, mokinių pasiekimų gerinimą, socialinėmis inovacijomis grįstą visuomenės socialinę raidą ir ūgtį, tėvų įtrauktį į ugdymo procesą, švietimo ir pagalbos paslaugų aktualumą ir kompleksiškumą.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 • Padidėjusi klasių vadovų, kurie stiprina kompetencijas lyderystės srityje, dalis nuo visų tokių darbuotojų.
 • Padidėjęs mokyklų, kuriose atlikti ir mikroklimato tyrimai bei vėliau užtikrinamas nuolatinis mikroklimato vertinimas, skaičius.
 • Padidėjęs integruotų pamokų, prie kurių kūrimo prisidėjo socialinių partnerių ir kitų kultūros srities profesionalai-atstovai ir kurios organizuojamos pritaikytose kultūrinėse erdvėse už mokyklų ribų (pvz., kultūros centre, bibliotekoje, muziejuje, menų laboratorijoje ar kt.), skaičius (vertinant klasei per m. m.).
 • Padidėjęs mokyklų, kurios įtraukiamos į kitų mokyklų kultūros veiklas, skaičius (pvz., bendros pamokos, mokinių projektų rengimas ir pristatymas), dalis nuo visų Savivaldybės švietimo įstaigų (proc.).
 • Padidėjęs mokyklų, kuriose įdiegti inovatyvūs mokyklų valdymo modeliai (LEAN), skaičius.
 • Sutrumpėjęs laikas nuo įtarimo dėl švietimo pagalbos poreikio iki specialiųjų ugdymosi poreikio nustatymo.
 • Padidėjęs STEAM krypčių neformaliojo ugdymo programų skaičius, vnt.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054614911742