Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.:

Mokslo metų trukmė

Ugdymo organizavimas I–IV gimnazijos klasėse

2022 – 2023 mokslo metai:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, III gimnazijos klasės mokiniams – 180 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienos. 

 Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d.–lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d.–2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d.–vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d.–balandžio 14 d.

 Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Jų trukmė: pirmas pusmetis 2022 m. rugsėjo 1 d.–2023 m. sausio 27 d., antras pusmetis 2023 m. sausio 30 d.– mokslo metų pabaiga.

Preliminarios mokslo metų pabaigos datos: IV gimnazijos klasės mokiniams  –2023 m.  birželio 1 d., III gimnazijos klasės mokiniams  –2023 m.  birželio 15 d. I–II gimnazijos klasės mokiniams  –2023 m.  birželio 22 d.

 Vasaros atostogos I–III gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus ugdymo procesui, IV gimnazijos klasės mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą      pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.

 Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Oro temperatūrai esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei į gimnaziją gali nevykti I–IV klasių mokiniai. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir gimnazijai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse aplinkose į gimnaziją gali nevykti I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymas organizuojamas gimnazijos pasirinkta forma.  Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normose HN 21:2017, ugdymo procesas gali būti koreguojamas: trumpinamos pamokos, ugdymas  organizuojamas kitose erdvėse ar priimami kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai.

Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Dėl karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ugdymo procesas arba jo dalis  gimnazijos direktoriaus sprendimu organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas).