Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Adresas: M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel.: (8 343) 95284
El. p.:

Psichologė

Lina Mačiūtienė

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

 • Padėti spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų(globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
 • Padėti užtikrinti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

Psichologo veiklos sritys:

 • Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.
 • Įvertinimas: mokinio (vaiko) galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Švietimas: mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Konfidencialumas. Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu, gavus pagalbos gavėjo sutikimą.

Dėl ko mokiniai gali kreiptis į mokyklos psichologą?

 • Nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes.
 • Turi bendravimo problemų su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais.
 • Sunkiai sekasi susirasti draugų.
 • Nepritampama savo klasėje.
 • Kamuoja nerimas ir baimė.
 • Jaučiasi vieniši.
 • Turi mokymosi sunkumų.
 • Skriaudžia, tyčiojasi kiti vaikai.
 • Nori išmokti suvaldyti pyktį ir agresiją.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • Mokinys ( savarankiškai) ( iki 16 metų turi būti raštiškas tėvų sutikimas).
 • Mokinio tėvai ( globėjai, rūpintojai).
 • Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Vaikų teisių apsaugos tarnyba.

Kada mokinių tėveliai gali kreiptis į mokyklos psichologą?

 • Kai pakinta vaiko elgesys, emocijų raiška, ir tėvai nežino, kaip tokiu atveju elgtis.
 • Kai vaikas pradeda skųstis bloga savijauta (pilvo skausmais, pykinimu, nemiga ir pan.), ir dėl to praleidžiama vis daugiau pamokų.
 • Kai šeimoje ar vaiko asmeniniame gyvenime įvyksta staigus pasikeitimas, vaikas su tėvais nenori dalintis išgyvenimais, ir tai tėvams kelia nerimą.