Nuostatai

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2014 m. rugpjūčio 27 d.
sprendimu Nr. TS IV(39)-2175

KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ nuostatai (toliau tekste – Nuostatai) reglamentuoja Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ (toliau tekste – Įstaiga) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Įstaigos buveinę, grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Įstaigos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Įstaigos oficialus pavadinimas – Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-dar­želis „Pušelė“, trumpasis pavadinimas – Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190372147.

3. Įstaiga įsteigta 1985 m. gruodžio 31 d., veiklos pradžia – 1986 m. liepos 16 d.

4. Teisinė forma – biudže­tinė įstaiga. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

5. Savininkas – Kazlų Rūdos savivaldybė, kodas 111105893, adresas: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kompetencija:

5.1. tvirtina Įstaigos nuostatus;

5.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Įstaigos vadovą;

5.3. priima sprendimą dėl Įstaigos buveinės pakeitimo;

5.4. priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

5.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

5.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Įstaigos buveinė – Vytauto g. 56, LT-69417 Kazlų Rūda.

7. Grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

8. Pagrindinis tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

9. Pagrindinė paskirtis – Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.

10. Mokymo formos – grupinio mokymosi. Mokymo būdai: kasdienis.

11. Ugdymo kalba – lietuvių kalba.

12. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

13. Įstaiga yra paramos gavėja.

14. Įstaiga yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir užrašu „Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“, blanką su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

15. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

16. Veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

17. Įstaigos švietimo veiklos rūšys:

17.1. pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

17.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

17.2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

17.2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

17.2.3. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

17.2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

17.3. kitos, ne švietimo veiklos rūšys:

17.3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

17.3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

17.3.3. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

18. Įstaigos tikslas – glaudžiai bendradarbiaujant su šeima puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystymosi ir jo integracijos į visuomenę (socializacijos) sėkmę, kryptingai brandinti vaiką mokyklai.

19. Įstaigos veiklos uždaviniai:

19.1. sudaryti saugias ir palankias sąlygas vaiko asmenybės plėtrai, perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus (dorovinius, estetinius, komunikacinius ir kt.);

19.2. saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, puoselėti jo prigimtį ir tenkinti svarbiausius poreikius (judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos, kūrybiškumo ir kt.);

19.3. ugdyti psichines vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios), stimuliuojant asmenybės pagrindų formavimąsi, puoselėjant jos individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą;

19.4. užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, pereinamumą.

20. Vykdydama jai pavestus uždavinius Įstaiga:

20.1. organizuoja kokybišką ikimokyklinį ugdymą, bei pagal tėvų pagei­da­vimus papildomą meninį ir choreografijos ugdymą gabiems muzikai, ritmui, judesiui vaikams, para­šius ir aptarus metodikos būrelyje papildomo ugdymo programas;

20.2. formuoja ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines regiono švietimo nuostatas, individualius mokyklos tikslus ir vaikų, bei jų tėvų (globėjų) poreikius. Vaikai ugdomi pagal Ikimokyklinio ugdymo programą;

20.3. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vai­ko saugumą ir asmenybės brandą;

20.4. organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, pripažįstant jų gebėjimus ir potencines galias, jas to­liau lavina, teikia jiems specialiąją pedagoginę pagalbą, integruoja į bendruomenę;

20.5. sudaro vaikui palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus;

20.6. užtikrina saugią ir sveiką aplinką visai mokyklos bendruomenei, sustiprina tabako kontrolės įsta­tymo, alkoholio kontrolės įstatymo ir narkotinių, psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo laikymąsi;

20.7. galima teikti ir kitas neformaliojo ugdymo (keramikos, dailės, dramos ir kt.) paslaugas;

20.8. vykdo sutartyse numatytus įsipareigojimus;

20.9. dalyvauja įvairiuose projektuose, vykdo Įstaigos vidaus auditą;

20.10. skleidžia savo gerąją darbo patirtį spaudoje, keldama Įstaigos prestižą;

20.11. bendradarbiauja su kitomis ugdymo įstaigomis, viešosiomis ir biudžetinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

III. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

21. Įstaiga, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

21.1. parinkti tinkamas ugdymo formas ir metodus;

21.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius;

21.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

21.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

21.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

21.6. gauti paramą ir naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

22. Įstaiga privalo užtikrinti:

22.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

22.2. kokybišką ugdymo programų vykdymą;

22.3. atvirumą vietos bendruomenei;

22.4. ugdymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

IV. ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

23. Įstaigos veikla organizuojama pagal:

23.1. Įstaigos strateginį planą;

23.2. Įstaigos metinį veiklos planą;

23.3. Įstaigos Ikimokyklinio ugdymo turinio programą.

24. Įstaigai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Už konkurso paskelbimą ir organizavimą atsakingas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius. Įstaigos direktorius tiesiogiai pavaldus Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai.

25. Įstaigos direktorius:

25.1. organizuoja Įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

25.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

25.3. vadovauja Įstaigos strateginio plano ir metinių veiklos planų, Įstaigos švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų įgyvendinimui;

25.4. organizuoja Įstaigos veiklą, analizuoja veiklos ir išteklių būklę ir atsako už Įstaigos nustatytų uždavinių vykdymą, veiklos rezultatus;

25.5. inicijuoja Įstaigos vidaus darbo taisyklių rengimo procesą, suderinęs su Įstaigos taryba, tvirtina jas, vykdo jų laikymosi priežiūrą;

25.6. tvirtina Įstaigos vidaus struktūrą, Įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

25.7. vadovauja mokytojų tarybai, organizuoja Mokytojų tarybos posėdžius, kontroliuoja nutarimų vykdymą;

25.8. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, atsižvelgdamas į Įstaigos veiklos sritis, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

25.9. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;

25.10. skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;

25.11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia finansines, statistines ir kitas ataskaitas, užtikrina jų teisingumą;

25.12. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asignavimų valdytojo funkcijas;

25.13. Įstaigos vardu sudaro ir pasirašo sutartis;

25.14. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;

25.15. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

25.16. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams.

26. Įstaigos direktorius gali turėti ir kitų Įstaigos nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.

27. Įstaigos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, demokratinį Įstaigos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Įstaigos veiklos rezultatus.

V. ĮSTAIGOS SAVIVALDA

28. Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos: Įstaigos taryba, Mokytojų taryba, Metodikos būrelis.

29. Įstaigos savivaldos institucijos svarsto Įstaigos veiklos, ugdymo ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją priima sprendimus bei daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams. Savivaldos institucijų kompetencijas ir sudarymo principus įteisina Įstaigos Nuostatai.

30. Įstaigos taryba (toliau tekste – Taryba) – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti Įstaigos pedagogus, vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam Įstaigos valdymui. Taryba padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Įstaigos interesams.

31. Tarybą sudaro 11 narių: 6 tėvai (globėjai, rūpintojai), išrinkti atviru balsavimu grupių vaikų tėvų susirinkime, 5 pedagoginio personalo nariai, išrinkti atviru balsavimu Mokytojų taryboje.

32. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmajame Tarybos posėdyje. Įstaigos direktorius negali būti Tarybos pirmininku.

33. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Įstaigos tarybos posėdis. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Įstaigos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, direktorius prašo svarstyti iš naujo.

34. Nutarimai įforminami posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius.

35. Į posėdžius gali būti kviečiami visi Įstaigos bendruomenės nariai, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos atstovai, Įstaigos rėmėjai, socialiniai partneriai ir kiti asmenys.

36. Taryba:

36.1. teikia siūlymus dėl Įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

36.2. aptaria Įstaigos strateginį planą, metinį veiklos planą, ugdymo turinio programą, Įstaigos darbo tvarkos taisykles, kitus Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

36.3. teikia siūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;

36.4. išklauso Įstaigos vadovo metines veiklos ataskaitas;

36.5. svarsto Įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus;

36.6. svarsto Įstaigos lėšų naudojimo klausimus;

36.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos komisiją;

36.8. deleguoja atstovus į viešo konkurso laisvoms direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti komisiją;

36.9. vertina Įstaigos vadovų veiklą jiems atestuojantis;

36.10. svarsto ugdytinių šalinimo iš Įstaigos klausimus;

36.11. svarsto Įstaigos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Įstaigos direktoriui;

36.12. Tarybos nutarimai teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

37. Kartą per metus Įstaigos Taryba atsiskaito ją rinkusiems Įstaigos bendruomenės nariams.

38. Mokytojų tarybą sudaro Įstaigos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

39. Mokytojų tarybai vadovauja Įstaigos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių atviru balsavimu renka Mokytojų tarybos nariai.

40. Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Prireikus, gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

41. Į posėdžius gali būti kviečiami Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, Įstaigos savivaldos institucijų atstovai, bendruomenės nariai.

42. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Įstaigos direktorius. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

43. Nutarimai įforminami posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Mokytojų tarybos pirmininkas ir sekretorius.

44. Mokytojų taryba:

44.1. svarsto teisės aktų nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, optimalių ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, vaiko ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

44.2. teikia siūlymus dėl Įstaigos metinio veiklos plano, ugdymo turinio programos, neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimo, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo sistemos tobulinimo;

44.3. kartu su Įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, švietimo pagalbą teikiančiais specialistais sprendžia vaikų sveikatos, socialinės paramos, ugdymo, poilsio, mitybos, saugos klausimus;

44.4. deleguoja atstovus į Įstaigos tarybą, Mokytojų atestacijos komisiją;

44.5. svarsto Įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus.

45. Įstaigos metodinei veiklai organizuoti veikia Metodikos būrelis.

46. Metodikos būrelį sudaro Įstaigoje dirbantys pedagogai. Metodikos būrelio posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį, prireikus gali būti sušauktas neeilinis Metodikos būrelio posėdis.

47. Metodikos būreliui vadovauja išrinktas pirmininkas. Metodikos būrelio pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmajame Metodikos būrelio posėdyje, vieneriems mokslo metams.

48. Metodikos būrelio posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Metodikos būrelio narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

49. Nutarimai įforminami posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Metodikos būrelio pirmininkas ir sekretorius.

50. Metodikos būrelis:

50.1. teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl ugdymo turinio planavimo, organizavimo, ugdytinių vertinimo, ugdymo priemonių pasirinkimo;

50.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, inicijuoja naujų ugdymo metodų taikymą darbe;

50.3. teikia metodinę pagalbą, analizuoja ir aprobuoja mokytojų paruoštas individualiąsias ir neformaliojo ugdymo programas bei ugdymo priemones;

50.4. vykdo gerosios darbo patirties sklaidą.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

51. Darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo Įstaigos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Įstaigos direktoriaus pareiginę algą ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

53. Darbuotojų pareiginę algą ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Įstaigos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

54. Įstaigos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai atestuojami ir įgyja kvalifikacinę kategoriją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

55. Įstaiga valdo, naudoja ir disponuoja turtu teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Įstaigos lėšos:

56.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos;

56.2. Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą;

56.3. pajamos už teikiamas paslaugas;

56.4. kitos teisėtu būdu gautos pajamos.

57. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Įstaiga buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Įstaigos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Įstaigos veiklos priežiūrą atlieka Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

61. Įstaigos nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Kazlų Rūdos savivaldybės taryba.

62. Įstaigos nuostatai keičiami ir papildomi Įstaigos direktoriaus, Mokyklos tarybos ar Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos iniciatyva.

63. Įstaiga reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Įstaiga registruojama Juridinių asmenų registre civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

65. Įstaigos vieši pranešimai skelbiami Įstaigos internetinėje svetainėje, spaudoje.

66. Informacija visuomenei apie Įstaigos veiklą teikiama internetinėje svetainėje www.krpusele.lt

67. Įstaiga registruojama Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.