Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Jankų mokykla

Adresas: Mokyklos g. 3, Jankų k., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav.
Tel.: (8 343) 41635
El. p.: jankai@kaziogriniausgimnazija.lt

Paslaugos

  • Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pradinio specialiojo, pagrindinio ir pagrindinio specialiojo ugdymo programas, užtikrina gerą švietimo kokybę. Organizuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, teikia švietimo pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, tenkina individualiuosius ugdymo(si) poreikius, siūlo ir taiko skirtingus ugdymo(si) būdus ir metodus.
  • Mokykloje yra teikiama mokiniams švietimo pagalba, socialinė parama, sveikatos priežiūros paslaugos. Vaiko gerovės komisija koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų individualizavimą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, padeda numatyti kritines situacijas ir kitas, su mokinio gerove susijusias, funkcijas.
  • Mokykla, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu. 8-10 klasių mokiniai supažindinami su paklausiomis profesijomis, mokyklai aktyviai bendradarbiaujant su artimiausiomis profesinio ugdymo įstaigomis.
  • Mokykloje organizuojamas mokinių maitinimas.
  • Mokiniai į mokyklą pavėžėjami mokykliniu autobusu.
  • Mokykla išduoda mokiniams mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.