Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Bagotosios mokykla

Adresas: Šilo g. 10, Bagotosios k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.
Tel.: (8 343) 99903
El. p.:

Istorija

MOKYKLOS ĮSTEIGIMO DATA IR MOKYKLOS RAIDOS ETAPAI

Bagotosios mokyklos senasis pastatas 1924-1986. Foto V. Rudzevičius, 1982 m.

Pirmoji mokykla Bagotosios kaime buvo įsteigta 1904 m. ūkininko Steponaičio troboje. Mokykloje vyko labai mažai lietuvių kalbos pamokų, nes tuo metu viskas buvo dėstoma rusų kalba.

1910 m. paskirtas žemės sklypas mokyklai. Dviejų aukštų medinis pastatas pastatytas 1924 m., kuris 1986 m. sudegė. Mokykla persikėlė į buvusio darželio pastatą, kuriame ir iki šiol mokosi 5-10 kl mokiniai. 1-4 klasės įsikūrė kitame pastate.

Mokykla savo gyvavimo metais vadinosi progimnazija, septynmete, aštuonmete, devynmete ir pagrindine mokykla.

1904 m.-1945 m. buvo keturi, vėliau ir penki skyriai.

1945 m. įsteigta septynmetė mokykla.

1961-1986 m. aštuonmetė mokykla, mokėsi apie 115 mokinių, dirbo 15 mokytojų.

1986-1999 m. devynmetė mokykla, mokėsi 104 mokiniai, dirbo 14 mokytojų.

1999-2000 m. dešimtmetė, kaip pagrindinė mokykla, mokėsi 123 mokiniai, dirbo 19 mokytojų. Įvedamas priešmokyklinis ugdymas.

Nuo 2013 m. įvedamas ikimokyklinis ugdymas. Mokėsi 112 mokinių, dirbo 20 mokytojų.

Nuo 2021 m rugsėjo 1 d. mokykla tampa Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Bagotosios mokykla. Vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas.

MOKYKLOS VADOVAI (DIREKTORIAI, PAVADUOTOJAI), JŲ VADOVAVIMO METAI

Mokyklos vadovai:

Leonas Kreivėnas iki 1941 m. dirbo vedėju.

Juozas Bukšnys – vedėjas 1941-1945 m.

Juozas Šalčius- direktorius 1945-1969 m.

Eulogija Čiupkevičienė – direktorė 1969-1972 m.

Salomėja Čiukauskienė – direktorė 1972- 1980 m.

Ona-Birutė Paplauskienė – direktorė 1980-2003 m.

Gintaras Arminas – direktorius 2002-2008 m.

Aldona Aputienė – direktorė 2008-2021 m.

Pavaduotojai:

Gina Šnirpūnienė 1970-1982m.

Rūta Sodaitienė – 1982- 1983 m.

Bronius Ginetas -1983 -1984 m.

Algirdas Ališauskas – 1984-1985 m.

Eimutis Aleksandravičius – 1985-1986 m.

Audronė Murauskaitė – Bacevičienė – 1987-1991 m.

Gintaras Arminas – 1991-1992 m.

Birutė Matulaitienė – 1992- 2002 m.

Eglė Simanauskienė – 2002-2008 m.

Norgenija Steponaitienė – 2002 – 2021 m.

Vilma Staugaitienė – 2008 – 2019 m.

MOKYKLOS PATALPOS, NAUJŲ PASTATŲ STATYBA

1986 m. sudegus mokyklos pastatui, mokykla buvo laikinai įsikūrusi pradinės mokyklos pastate, mokėsi dviem pamainom.1988 m. Mokykla persikėlė į buvusio darželio pastatą, kuriame mokėsi 5-10 klasių mokiniai, o 1-4 klasės liko pradinės mokyklos pastate. Vidaus patalpos pertvarkytos ir pritaikytos mokinių mokymuisi.

2009 m. sukurtas mokyklos logotipas.

2010 m. atlikta mokyklos pagrindinio pastato renovacija: pakeisti langai, apšiltintas pastatas, atnaujintas klasių apšvietimas.

2014 m. įrengta technologijų (mitybos) dalyko kabinetas, valgyklos salė.

2015 m. mokykloje įruošta nauja kompiuterių klasė, nupirkta „Debesų kompiuterija“.

2018 m. įrengta lauko klasė, sutvarkyta aplinka, puoselėjami gėlynai.

2019 m. pasodinta 10 obelų ir kriaušių, padovanotų Kazlų Rūdos mero Manto Varaškos.

2020 m. sumažėjus mokinių skaičiui, panaikinamas pagrindinis ugdymas, pradinių klasių mokiniai perkeliami į pagrindinį pastatą. Mokykloje vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.

ILGESNĮ LAIKĄ DIRBĘ MOKYTOJAI (VARDAI IR PAVARDĖS, DARBO METAI), JŲ PAGRINDINIAI DĖSTOMI DALYKAI

Daugiau nei 40 metų:

Antanas Bieliukas – muzikos mokytojas;

Danutė Buinauskienė – pradinių klasių mokytoja;

Vida Meiluvienė – pradinių klasių mokytoja;

Albina Laukaitienė – pradinių klasių mokytoja.

Daugiau nei 30 metų:

Zanė Krupavičienė – pradinių klasių mokytoja;

Audronė Bacevičienė – matematikos mokytoja.

Daugiau nei 20 metų:

Norgenija Steponaitienė – biologijos, chemijos mokytoja;

Eglė Simanauskienė – kūno kultūra mokytoja;

Birutė Matulaitienė – geografijos mokytoja;

Asta Gudynienė – tikybos mokytoja;

Ona – Birutė Paplauskienė geografijos mokytoja;

Aldona Aputienė – dailė ir technologijos mokytoja;

Arūnas Sereika – kūno kultūros mokytojas;

Eglė Karpavičienė – anglų, vokiečių kalbos mokytoja;

Irena Raulynaitienė – lietuvių kalbos mokytoja.

UŽKLASINĖ VEIKLA

1999 – 2003 m. mokyklos metraštį ruošė mokytoja Vida Meiluvienė.

2003 – 2008 m. – direktoriaus pavaduotoja Eglė Simanauskienė.

2003 m. mokyklos direktorius Gintaras Arminas pasirašė bendradarbiavo su Lenkijos Respublikos Lwoveko Emilijos Šaneckos vardo pradine mokykla. Bendradarbiavimas vyko iki 2020 m.

2003 m. mokykloje pradėtas leisti laikraštukas „Be pavadinimo“, kuriam vadovavo informatikos būrelio vadovas Almantas Motiejauskas.

2013 metais mokykla parašė projektą „Numas“ ir gavo paramą pagal vietos plėtros strategijos „Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“, įsigijo kompiuterinę įrangą, buvo mokykloje rengiami kaimo gyventojams kompiuterinio raštingumo kursai. Vykdytos menų dienos, kurių metu menininkas Vytas Aputis su mokinių pagalba išdrožė medžio kompozicijas ir skulptūrą – rodyklę „Šilo g.-10“ .

Kiekvienais metais mokytojai rašo Vaikų socializacijos, Visuomenės sveikatos rėmimo, Pilietinio ir tautinio ugdymo, aplinkosauginius, gabių ir talentingų projektus, kuriuose dalyvavo beveik visi mokyklos mokiniai.

Mokyklos vardą garsino savivaldybėje ir už jos ribų adventiniais renginiais mokytojos Astos Gudynienės būrelis „Kurkime patys savo pasaulį“. 2013 – 2017 m. m. vykdytas mokytojos Astos Gudynienės projektas „Noriu mokytis ir gyventi Lietuvoje“, kurio metu buvo kviečiami žinomi Lietuvoje žmonės, pasakoję apie savo gyvenimo siekius.

Mokyklos futbolo komanda, sporto būreliai aktyviai dalyvavo savivaldybės ir regioninėse varžybose užimdami prizines vietas.

1998 m. mokykloje mokytoja Eglė Simanauskienė įkūrė Skautų draugiją, vėliau 2008 m. Skautų veiklą pratęsė mokytoja Vilma Staugaitienė.

Nuo 1992 metų „Šokių būrelio“ šokėjos ir tautinius šokius šokantys mokiniai vadovaujami mokytojos Eglės Simanauskienės dalyvavo savivaldybės ir respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose garsindami mokyklą.

Nuo 1996 m. „Jaunųjų miško bičiulių“ būrelis su mokytoja Norgenija Steponaitiene aktyviai dalyvavo savivaldybės renginiuose, Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos organizuojamuose renginiuose, miško sodinimo akcijose.

Dailės ir technologijų būrelis ,,Tobulėk kurdamas“ vadovaujamos mokytojos Aldonos Aputienės dalyvaudavo savivaldybės, tarptautiniuose, respublikiniuose renginiuose. Konkursuose „Kalėdinė puokštė“ Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje laimėtos padėkos už prizines vietas. Respublikiniame konkurse „Kita forma-2018“ užėmė I vietą, 2016 m. savivaldybės dailės olimpiadoje laimėtos I ir II vietos.

Kasmet mokykla dalyvauja Kalėdinių giesmių bei dainų šventėje „Atskamba balsas“ Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre, jiems vadovavo muzikos mokytojai. Pradinių klasių meninio skaitymo, „Šviesoforo“ būrelis dalyvaudavo savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, mokytoja Vida Meiluvienė.

MOKYKLOS TRADICIJOS, ŠVENTĖS

Kasmet vyksta tradiciniai renginiai, kuriuos organizuojant ir vykdant aktyviai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais. Renginiai tapę tradicija: Rugsėjo 1-oji, Mokytojo diena; Derliaus šventė, adventiniai renginiai, Kalėdinis renginys, Laisvės gynėjų diena; Vasario 16-osios diena, Užgavėnės, Kovo 11-osios diena, Šimtadienis, Mažosios Velykėlės, Motinos diena, Šeimos diena, Vaikų gynimo diena, Paskutinis skambutis. Mokykla kasmet rengia akcijas: „Darom“, ,,Aš moku dalintis džiaugsmu“, Inkilų kėlimo, „Gerumo dienos“, „Žvakelė užmirštam kapui“.

Parengė Aldona Aputienė Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui tel. 8 687 27131

Mokyklos fotografinė istorija