Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Antanavo mokykla

Adresas: Mokyklos g. 14, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav.
Tel.: (8 343) 66060
El. p.:

Istorija

MOKYKLOS ĮSTEIGIMO DATA IR MOKYKLOS RAIDOS ETAPAI

XIX a. II pusėje Antanavo dvare buvo įsteigta trimetė mokykla, kurią vaikai lankė žiemos metu. Jie per savaitę tik dvi valandas mokėsi lietuviškai, o kitą laiką – rusiškai. Vadovėlių neturėjo, rašė grifeliais. Ši mokykla veikė neilgai.

1923-11-23 Marijampolės apskrityje Antanavo valsčiuje, Užuoganų seniūnijoje, Gaisrių kaime buvo įkurta Gaisrių pradžios mokykla. Pirmasis mokytojas – Antanas Vyšniauskas.

1946 metais mokykla iš Gaisrių kaimo buvo perkelta į buvusius dvaro rūmus.

1962 – 1953 metais buvo vadinama Kazlų Rūdos rajono Užuoganų apylinkės Gaisrių septynmete mokykla. Mokyklai vadovavo Ramutė Mauručaitė, nuo 1961 m. pavaduotojos pareigas ėjo Ona Blionskienė. 178 mokinius mokė dviem pamainom, o vakarais žinių siekė kaimo beraščiai.

1962-1963 metais Kapsuko rajono Bagotosios apylinkės Antanavo mokykla jau tapo aštuonmete (Kapsuko raj. Antanavo aštuonmetė mokykla), turinčia 215 mokinius, kuriuos naujame pastate mokė 15 mokytojų. 1968 metais mokykloje mokėsi 228 mokiniai. Tai pats didžiausias mokinių skaičius, užfiksuotas mokyklos istorijoje.

1986-1987 metais – mokykla perorganizuota į devynmetę (Kapsuko r. Antanavo devynmetė mokykla). Direktorius – Vytautas Volungevičius, direktoriaus pavaduotoja – Ina Grinevičienė. 14 mokytojų mokė 84 mokinius. Dirbo 9 aptarnaujančio personalo darbuotojai.

1987-1988 mokslo metais – mokykla vadinosi Kapsuko r. Antanavo nepilnoji vidurinė mokykla, o nuo 1988 m. Kapsuko r. Antanavo devynmetė mokykla.

1999-2000 mokslo metais mokykla perorganizuota į dešimtmetę (Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinė mokykla), priskiriama Kazlų Rūdos savivaldybei, suteikiamas finansinis savarankiškumas. Direktorė – Mėta Krepenskienė, direktoriaus pavaduotoja – Lina Bulotienė. Nuo 2002 m. direktoriaus pavaduotoja pradėjo dirbti Liucija Balčiūnienė. Mokykloje mokėsi 170 mokinių.

2001 metais mokykloje vyko renovacijos darbai.

2008 metais mokykloje mokėsi 113 mokinių. Juos mokė 20 mokytojų.

2011 metais mokykloje mokosi 100 mokinių, dirba 23 mokytojai.

2021 metais mokykla tapo Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriumi Antanavo mokykla, čia 2021-2022 m. m. vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas, mokykloje mokosi 86 mokiniai, dirba 23 mokytojai.

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. sumažėjus mokinių skaičiui, mokykloje vykdomas tik ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.

MOKYKLOS VADOVAI (DIREKTORIAI, PAVADUOTOJAI), JŲ VADOVAVIMO METAI

MOKYKLOS VEDĖJAI

Antanas Vyšniauskas 1923-1935 m.

Pranė Radzevičienė 1935-1949 m.

MOKYKLOS DIREKTORIAI

Juzė Gružinskaitė 1944-1952 m.

Antanas Butauskas 1952-1953 m.

Ramutė Mauručaitė 1953-1954;1955-1971 m.

Jonas Bačkus1954-1955 m.

Marytė Draugelytė 1971-1983 m.

Vytautas Volungevičius 1983-1995 m.

Mėta Krepenskienė 1995-2006 m.

Lina Bulotienė 2006-2018 m.

Daiva Dabrilienė 2019 m.

Aldona Aputienė nuo 2020 m.

MOKYKLOS PAVADUOTOJAI

Ona Blionskienė 1961-1979 m.

Rymantė Muraškauskienė 1979 -1983 m.

Ina Grinevičienė 1982 -1989 m.

Dalija Valaitienė 1989 -1992 m.

Mėta Krepenskienė 1992 -1995 m.

Lina Bulotienė 1995 – 2006 m.

Liucija Balčiūnienė 2002 – 2006 m.

Aušra Raulynaitytė-Biskienė 2007 – 2013 m.

Loreta Matusevičienė 2007 – 2016 m.

Jolanta Ribačionkienė 2008 – 2010 m.

Dalia Šulciuvienė 2017 – 2018 m.

Janina Abraitienė 2018 – 2019 m.

Vilma Staugaitienė 2019 – 2021 m.

MOKYKLOS PATALPOS, NAUJŲ PASTATŲ STATYBA

2001 metų vasarą mokykla buvo renovuota, apšildytas pastatas, įdėti nauji langai, naujai įrengta katilinė. 2020 metais katilinė perduota Kazlų Rūdos šilumos tinklams ir pereita prie granulinio katilo naudojimo.

ILGIAUSIAI MOKYKLOJE DIRBĘ MOKYTOJAI

Nijolė Mačiulaitienė 42 metus, lietuvių kalbos mokytoja, kraštotyrininkė;

Ona Kašiubienė- matematikos mokytoja;

Gražina Ciganienė – matematikos mokytoja;

Laimutė Auksakienė – rusų k. pradinių klasių mokytoja;

Stefanija Apolinskienė – gamtos, biologijos, chemijos mokytoja;

Lina Bulotienė – gamtos, biologijos, chemijos mokytoja;

Ona Blionskienė – istorijos mokytoja;

Ramutė Mauručaitė – istorijos mokytoja;

Antanas Butauskas- pradinių klasių mokytojas, mokykloje išdirbo 30 metų;

Vincas Tamulevičius – darbų, technologijų mokytojas;

Dalia Petrauskienė – pradinių klasių mokytoja;

Benita Balčiūnaitytė – geografijos, tikybos mokytoja;

Daiva Šeštakauskienė – informacinių technologijų mokytoja, mokykloje dirbo (-a) 20 metų.

MOKYKLOS BŪRELIAI

Būrelis ,,Maironiečiai“ veikė nuo 1998 m. iki 2010 metų, vadovė Nijolė Mačiulaitienė.

Jaunųjų miško bičiulių būrelis „Žmogus ir gamta“ , vadovė Sigita Urbonienė, mokykloje veikė nuo 2006 m. iki 2022 m. Mokykla aktyviai dalyvauja gamtosauginiuose renginiuose ir akcijose. Tai ir inkilų kėlimo šventės, kasmetinės akcijos „Darom“, „Apsaugokim miškus nuo šiukšlių“, renginiai skirti „Žemės dienai“, žiemos puokščių konkursai, kurie vyksta Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. 2015 m. Monika Stalioraitytė užėmė 2-ąją vietą, sukūrusi video Lietuvos Miško bičiulių sambūrio paskelbtame konkurse „Paukščiai grįžta“.

Mokykloje ugdoma mokinių saviraiška per vaidybos pradžiamokslį, daug metų neformalaus ugdymo būreliui „Vaidina mažieji“ , kuris aktyviai dalyvavo savivaldybės renginiuose, vadovavo pradinių klasių mokytoja Valiutė Žukauskienė, dabar šią veiklą tęsia pradinių klasių mokytoja Jurgita Andriušaitienė.

MOKYKLOS TRADICIJOS, ŠVENTĖS

Mokyklos veikloje ryškiausią pėdsaką palikusi kraštotyrinė veikla ir su ja susiję renginiai, veiklos, tradicijos. Šią veiklą pradėjo istorijos mokytoja Ona Blionskienė maždaug 1959 metais, vėliau jos pradėtus darbus tęsė jos dukra Nijolė Blionskytė-Mačiulaitienė. Kraštotyrinėje veikloje dalyvavo turistai-kraštotyrinkai, gediminaičiai, kudirkiečiai, o nuo 1998 metų – maironiečiai. Šių veiklų tikslas buvo pažinti gimtąjį kraštą ir kaupti Antanavo istorijos faktus. Šios informacijos dėka, į Antanavo atstatytą koplyčią buvo sugrąžintas šv. Mergelės Marijos paveikslas. Vyko mokykloje smagios šv. Velykų, Jurginių šventės, Advento vakaronės. Tęsiant šią kryptį mokykloje rašomi pilietinio-tautinio ugdymo projektai, jų dėka mokykloje gimė tradiciniais tapę renginiai „Antanavo garbė“, „Ką sudėsi kraičio skrynion“. Socializacijos projektų dėka turime renginius „Antanavo futboliukas“ ir „Vaikystės fiesta“, (skirta vaikų tarptautinei gynimo dienai), Šeimos diena“.

Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja respublikiniuose konkursuose. Konstitucijos egzamino konkurse du metus iš eilės 2015 ir 2016 nugalėtoja tapo Vaida Vosyliūtė, kurią ruošė pilietiškumo pagrindų mokytoja Neringa Surdokienė. Rokas Jasevičius dalyvavo 2019 metais II Lietuvos istorijos žinovo etape LR seime.

Esame nuolatiniai respublikinių visuotinių pilietinių akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir Birželio-14-osios dalyviai.

Aktyviai dalyvaujame įvairių dalykų olimpiadose ir konkursuose, tiek savivaldybėje, tiek respublikoje: Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje, konkurse „Istorijos kengūra “, dailės olimpiadoje, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra “, tarptautinėje anglų olimpiadoje „Kings“, raštingiausias savivaldybės mokinys ir darbuotojas, varžybose „Saugus ratas“, meninio skaitymo konkurse 1 – 4 klasėse, konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai”, konkurse ,,Šviesoforas”.

Informaciją rinko Sigita Urbonienė, istorijos vyr. mokytoja