Ugdymas karjerai

Veiklos sritys– mokinių konsultavimas karjeros, profesijos pasirinkimo klausimais; mokinių profesinio veiklinimo išvykų koordinavimas, išvykų, renginių organizavimas; mokyklos ugdymo karjerai dokumentų (planų) rengimas ir įgyvendinimas, profesinio veiklinimo išvykų aptarimas su mokiniais (refleksijos); mokinių karjeros planų rengimas, tikslinės literatūros atnaujinimas

Tikslas –padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo, mokymo bei užimtumo srityse, nuosekliai ir kryptingai plėtojant profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo krypčių įvairovę mokykloje.

Uždaviniai:

  • Mokyti mokinius savianalizės (polinkių, interesų, gabumų atskleidimas, galimybių įvertinimas, tolesnės veiklos plano numatymas);
  • Kaupti, sisteminti ir pristatyti mokiniams jiems aktualią informaciją bei mokyti mokinius savarankiškai naudotis karjeros informacija;
  • Organizuoti renginius ir užsiėmimus mokiniams, sudarant sąlygas gauti jų amžiaus reikmes atitinkančią profesinę informaciją;
  • Ugdyti mokinių karjerai būtinas kompetencijas organizuojant būrelių, projektinę bei kt. veiklas;
  • Sudaryti mokiniams sąlygas išbandyti savo gebėjimus praktinėje veikloje;
  • Integruoti profesinį informavimą, konsultavimą į ugdymo procesą;
  • Įtraukti mokinių tėvus į profesinio informavimo veiklą (lankymasis tėvelių darbovietėse);
  • Bendradarbiauti su įstaigomis, centrais, teikiančiais profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo paslaugas.