Sveikatos priežiūros specialistas

sveikatos.png

Pagrindinės visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokyklose, funkcijos yra:

1. rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie Mokinių sveikatos būklę;
2. pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl Mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);
4. su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį;
5. identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių
poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
6. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos
veiksnius;
7. teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
8. organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos
aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;
9. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją
programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;
10. teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos
išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas
praktiškai;
11. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje;
12. tikrinti mokinių asmens higieną;
13. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos
priemones pagal kompetenciją;
14. dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio
kontrolės priemones;
15. konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
16. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo
organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
17. dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą;
18. teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį
pajėgumą.

2018-2019 m.m. veiklos plano ataskaita
2019-2020 m.m. veiklos planas