Prioritetai

1. Prioritetas.UGDYMO(SI) KOKYBĖ IR VEIKSMINGUMAS.

1.1. Tikslas.Gerinti ugdymo(si) proceso organizavimą, užtikrinti kokybę ir veiksmingumą siekiant didesnės asmeninės mokinių pažangos.

1.1.1. U ždavinys. Tobulinti pamokos vadybą.

1.1.2. U ždavinys. Parengti ir įgyvendinti mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir rezultatų naudojimo asmenybės augimui modelį.

1.1.3. U ždavinys. Modernizuoti ugdymo procesą, turtinti mokymo priemonių bazę.

2. Prioritetas. SAUGI, SVEIKA, PARTNERYSTE GRĮSTA UGDYMO(SI) APLINKA. 2.1. Tikslas. Kurti saugią, sveiką, partneryste grįstą ugdymosi aplinką, leidžiančią ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, vadovaujantis pasidalintosios lyderystės principais.

2.1.1. U ždavinys. Skatinti kūrybiškumą, iniciatyvumą, bendradarbiavimą, pilietiškumą, lyderystę ir sveiką gyvenseną.

2.1.2. U ždavinys. Įtraukti daugiau tėvų į mokyklos bendruomenės gyvenimą atsakingai ir aktyviai veiklai.

2.1.3. U ždavinys. Skatinti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus kryptingai tobulinti kompetencijas, bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą.

2.1.4. U ždavinys. Kurti palankią, saugią aplinką, grįstą pasitikėjimu ir pagarba, veikimo laisve ir bendradarbiavimu.