Darbo pasiūlymas

Įstaigos pavadinimas: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Pareigos: Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  1,0 et.

Darbo vieta: Maironio g. 28a,  Kazlų Rūda, Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Reikalavimai: Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.

Mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

Gebėjimas efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Funkcijos: Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą, planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese, prireikus dalyvauti  rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas, sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais, inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Darbo užmokestis: Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos 7,44 – 10,45.

Mėnesinis darbo užmokestis bruto nuo 1347iki 1891 Eur, neto nuo 912 iki 1218 Eur.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: Prašymas leisti dalyvauti atrankoje, išsilavinimo dokumentai, kvalifikacijos dokumentai, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas (pageidautina), buvusių darboviečių rekomendacijos (pageidautina).

Dokumentų priėmimo vieta: Kazio Griniaus gimnazijos raštinė

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:     Tel. 8 (343) 68029, 8 (343) 95280, el.p. rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt, pradine@kaziogriniausgimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas: 2022-06-09

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje atrinkti kandidatai informuojami telefonu.