Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.: kgrinius@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Darbo skelbimas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos specialusis pedagogas (0,75 etato).

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Renida Jankauskė, Tel. Nr. (8 343) 68029, el. paštas: rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-12-20

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): 

  • aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo kvalifikacija;
  • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktus ir kitus mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą reglamentuojančius dokumentus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
  • išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
  • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių,  bei bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginės psichologinės tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  • gebėti dirbti komandoje;
  • mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis (teksto rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis).

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Darbo apmokėjimo koeficientas: 8,71 – 10,12 pareiginės algos BD

Mėnesinis darbo užmokestis: bruto 1215 – 1412 Eur, neto 829 – 931 Eur.