Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

Adresas: Atgimimo g. 1, LT-69415 Kazlų Rūda
Įmonės kodas: 190398583
Tel.: (8 343) 68029
El. p.: kgrinius@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Darbo skelbimas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos personalo administratorius-teisininkas (1 etatas). Neterminuota darbo sutartis.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Renida Jankauskė, Tel Nr. (8 343) 68029, el. paštas rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-12-27

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.):

  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą arbą jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
  • turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo pagal specialybę patirtį;
  • būti susipažinusiam ir gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, darbo ir civilinę teisę, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus; gebėti juos taikyti praktiškai;
  • mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, gebėti teikti teisines konsultacijas;
  • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rengti teisės aktų projektus, metodinius dokumentus, gerai išmanyti teisinės technikos reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Darbo apmokėjimo koeficientas nuo 8,4 iki 10,0 pareiginės algos BD (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo). 

Mėnesinis darbo užmokestis: bruto nuo 1520 iki 1810 Eur, neto nuo 974 iki 1133 Eur.