Darbo skelbimas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Antanavo mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojas (0,5 etato). Terminuota darbo sutartis.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Renida Jankauskė, Tel. Nr. (8 343) 68029, el. paštas: rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-09-29

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): 

⁃ Turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki

1995 metų, išsilavinimą ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją arba atitikti kitus reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintą Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą.

⁃ Išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą.

⁃ Gebėti efektyviai bendrauti, bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.

⁃ Mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

Darbo apmokėjimo koeficientas: 7,44-9,28 pareiginės algos BD

Mėnesinis darbo užmokestis: bruto  673-840 Eur; neto 515-609 Eur.